Privacy policy

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.fruitnl.com is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Cookies
Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.

Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

Persoonsgegevens

Algemeen en doelen

De ververwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.
1. Het eerste doel is de verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en toeleveranciers, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met hen sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en toeleveranciers, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren.
2. Het tweede doel is dat we persoonsgegevens verwerken als we informatie van een relatie opvragen bij een kredietverzekeringsmaatschappij. We doen dit op grond van gerechtvaardigd belang.
3. Het derde doel is dat we persoonsgegevens van onze relaties verwerken voor het verzenden van (nieuws)berichten. We doen dit op grond van gerechtvaardigd belang.
4. Het vierde doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website (via ons contactformulier). We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen. We doen dit op grond van (precontractuele) overeenkomst.

Welke persoonsgegevens? 
De (persoons)gegevens die we verwerken zijn voornamelijk:
- Naam, adres, woonplaats, land
- Telefoonnummer, e-mailadres
- Overeenkomsten
- Correspondentie met onze (potentiële) klanten en toeleveranciers
- Financiële-, factuur-, en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten
- Informatie over kredietwaardigheid c.q. kredietlimiet
- GGN-nummer van onze leveranciers die fruitteler zijn

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij het gaat om door ons uitbesteed vervoer. In dat geval krijgt de vervoerder naam, adres, woonplaats, land en eventueel telefoonnummer van de partij alwaar afgehaald of bezorgt moet worden.

Hosting en dienstverleners
Persoonsgegevens worden op een server opgeslagen en in diverse softwareapplicaties. 

Termijnen
Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:
- Gegevens die betrekking hebben op onze rechtspositie bewaren we gedurende 6 jaar.
- 5 jaar na de laatste overeenkomst wordt een relatie inactief, waarbij de naam nog wel bewaart blijft, maar de overige gegevens (behoudens fiscale) worden verwijderd.
- Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.
- Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.
- Gegevens die we ontvangen via het contactformulier op onze website worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.

Van wie krijgen wij persoonsgegevens
Wij krijgen persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en toeleveranciers. Gegevens over kredietwaardigheid ontvangen we van onze kredietverzekeraar.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
- Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
- Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
- Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.
- Het recht op beperking van de verwerking.
- Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
- Het recht om bezwaar te maken

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.